Toiminta ja säännöt

Säännöt

 

TEHYN UUDENMAAN YKSITYISEN TERVEYSPALVELUALAN AMMATTIOSASTO RY

AMMATTIOSASTON SÄÄNNÖT

Kahden kokouksen malli

 

1 §

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Uudenmaan yksityisen terveyspalvelualan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena ovat Uudellamaalla toimivat terveyskylpylät ja kuntoutuslaitokset, lääketieteelliset tutkimuslaitokset sekä terveyspalvelualalla toimivat vanhain- ja hoitokodit sekä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu.

Ammattiosasto kuuluu jäsenenä Tehy ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.

 

2 §

OSASTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Ammattiosaston tarkoituksena on toimia näiden sääntöjen sekä liiton sääntöjen ja liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:

 • toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa neuvottelee ja tekee esityksiä ja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista kehittää jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa ja edistää yleistä terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltotyötä sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa
 • Toimintansa tukemiseksi ammattiosasto voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä maa- ja vesialueita, joiden käyttö palvelee ammattiosaston tarkoitusperiä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa tässä §:ssä mainittua tarkoitustaan edistävää yhdistyslain 5 S:n mukaista taloudellista toimintaa.

 

3 §

ALAJAOSTO

Ammattiosasto voi muodostaa toimialueellaan ammattiosaston hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alajaostoja, joiden toimintaohjeen ammattiosaston hallitus hyväksyy.

 

4 §

KIELI

Ammattiosaston kieli on suomi.

Ammattiosaston rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

 

5 §

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MAARÄYKSET

Ammattiosaston jäseneksi voidaan hyväksyä ammattiosaston toiminta-alueella 2 S:n 1 momentissa tarkoitettu terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö.

Opiskelun, ulkomailla olon, asevelvollisuuden, työttömyyden tai näihin rinnastettavan syyn vuoksi työstä tilapäisesti poissa oleva on oikeutettu säilyttämään jäsenyytensä ammattiosastossa. Työstä poissaolosta on ilmoitettava ammattiosaston hallitukselle tai liiton jäsenrekisteriin.

Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen liiton jäsenenä olevaan ammattiosastoon. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

6 §

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Ammattiosaston jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ammattiosaston hallitukselta, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jos ammattiosaston hallitus hyväksyy henkilön jäseneksi, jäsenyys alkaa siitä, kun jäsenyyttä on haettu. Ammattiosasto on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Ammattiosaston tulee huolehtia siitä, että jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin. Ammattiosaston on ilmoitettava ammattiosaston ja toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen- ym. muutokset liittoon.

 

7 §

AMMATTIOSASTOSTA EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota ammattiosastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ammattiosaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä ammattiosaston kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottua ammattiosastosta hän menettää kaikki oikeutensa siinä samoin hän vapautuu velvollisuuksistaan, joihin hän on liittyessään sitoutunut.

Jäsen voidaan erottaa ammattiosastosta, jos hän on jättänyt maksamatta liittomaksunsa vähintään kuudelta kuukaudelta.

Ammattiosastolla on myös oikeus erottaa, jos jäsen:

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän ammattiosastoon liittymällä on sitoutunut
 2. on menettelyllään ammattiosastossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut ammattiosastoa
 3. ei enää täytä laissa tai ammattiosaston säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
 4. toimii huomattavassa määrin vastoin liiton tai ammattiosaston tarkoitusperiä.

Päätöksen erottamisesta tekee ammattiosaston hallitus. Mikäli erottaminen on tapahtunut joidenkin muiden syiden kuin laiminlyötyjen liittomaksujen johdosta, erotetulla jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan ammattiosaston hallitukselle jätettävällä kirjallisella valituksella vedota päätöksestä seuraavaan ammattiosaston kokoukseen.

Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa ammattiosastossa. Samoin hän vapautuu myös velvollisuuksista, joihin hän osastoon liittyessään on sitoutunut, lukuun ottamatta jo maksettavaksi erääntyneitä maksuja tai maksuja, joihin hän on määrätyksi ajaksi sitoutunut.

 

8 §

AMMATTIOSASTOSTA TOISEEN SIIRTYMINEN

Kun jäsen siirtyy toisen ammattiosaston toiminta-alueelle kuuluvaan työpaikkaan, hänen on tehtävä siitä ilmoitus ammattiosastolle 7 S:n 1 momentin mukaisesti.

Kun jäsen on saanut uuden työpaikan, joka kuuluu toisen ammattiosaston toimintaalueeseen, hänen on ilmoittauduttava jäseneksi siellä olevaan ammattiosastoon 30 päivän kuluessa siitä, kun hän aloitti työnsä. Siinä tapauksessa hän saa laskea hyväkseen liittomaksut ja jäsenenä oloajan siitä ammattiosastosta, josta hän on siirtynyt.

 

9 §

JÄSENMAKSUT

Jäsenen on suoritettava ammattiosastolle liittomaksua siten kuin liiton valtuuston syyskokous määrää.

 

10 §

AMMATTIOSASTON TOIMIELIMET

Ammattiosaston toimielimet ovat ammattiosaston kokous ja hallitus. Ammattiosaston päätäntävaltaa käyttää ammattiosaston kokous. Hallitus käyttää ammattiosaston toimeenpanovaltaa.

 

11 §

KOKOUKSET JA KOKOUSKUTSUT

Ammattiosasto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisiä kokouksia ammattiosasto pitää silloin, kun ammattiosaston hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 ammattiosaston jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalit toimitetaan suhteellista vaalitapaa käyttäen, jos ehdokkaita on useampia kuin valittavia.

Vaalissa käytetään yhden ehdokkaan listoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita. Ääni annetaan ehdokkaalle. Vaaliliitossa ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen vaaliliiton koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen jne. Mikäli on muodostettu vaalirengas, renkaan ehdokkaat asetetaan em. vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen siten, että suurimman vertausluvun saanut saa uudeksi vertausluvukseen vaalirenkaan koko äänimäärän, toisena oleva puolet, kolmantena oleva 1/3 jne. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.  Saman vertausluvun saaneiden osalta valinnan ratkaisee arpa.

Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenillä vain yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Tarkemmat määräykset vaalin toteuttamisesta annetaan ammattiosaston hyväksymässä vaalijärjestyksessä.

Ammattiosaston varsinainen kokous kutsutaan koolle kahta viikkoa ja ylimääräiset kokoukset viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai liiton lehdessä. Lisäksi kokouksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava työpaikkojen ilmoitustaululla tai sähköpostitse.

Kiireellisissä tapauksissa ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle kolme päivää ennen kokousta. Tällöin kokouksesta ilmoitetaan työpaikkojen ilmoitustauluilla ja mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostitse.

 

12 §

VARSINAISET KOKOUKSET

Varsinaiset kokoukset

Ammattiosaston kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa

 1. arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta
 2. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Ammattiosaston syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa

 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
 2. valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan ammattiosaston puheenjohtajaksi
 3. valitaan joka toinen vuosi ammattiosaston hallituksen muut varsinaiset ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet noudattaen 1 1 S:ssä määrättyä suhteellista vaalitapaa ja
 4. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja näille varamiehet

 

13 §

AMMATTIOSASTON HALLITUS

Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa varsinaisessa kokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt. Ammattiosaston hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä erikseen pyytää. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa ammattiosaston toimintaa ja hoitaa ammattiosastoa koskevat asiat näiden sääntöjen ja ammattiosaston kokouksen päätösten mukaisesti
 2. kutsua koolle ammattiosaston kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat
 3. toteuttaa ammattiosaston kokousten tekemät päätökset
 4. hoitaa ammattiosaston varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten valmistamisesta
 5. laatia vuosittain kertomus toiminnastaan
 6. toimittaa liitolle toiminta- ja talouskertomuksensa edelliseltä vuodelta välittömästi ammattiosaston varsinaisen kokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään joulukuun loppuun mennessä
 7. vahvistaa alajaostojen säännöt ja rajat sekä ohjata ja valvoa alajaostojen toimintaa
 8. hyväksyä ammattiosaston jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta
 9. pitää luetteloa ammattiosaston jäsenistä ja huolehtia siitä, että ammattiosaston jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin sekä ilmoittaa ammattiosaston toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen ym. muutokset
 10. varata liiton edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus ammattiosaston kokouksissa.
 11. edustaa ammattiosastoa ulospäin sekä kantaa ja vastata ammattiosaston nimissä
 12. toimia 2 S:ssä määriteltyjen ammattiosastojen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 

14 §

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN VALMISTELU

Esityksistä virka- ja työehtosopimusten parantamiseksi päätetään jossakin 11 S:n tarkoittamassa kokouksessa. Ammattiosaston esitykset saatetaan liiton hallituksen tietoon siinä järjestyksessä kuin liiton hallitus tarkemmin määrää.

 

15 §

AMMATTIOSASTON NIMENKIRJOITTAMINEN

Ammattiosaston nimen kirjoittavat ammattiosaston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen keskuudestaan tai ulkopuoleltaan valitseman toimihenkilön kanssa.

 

16 §

TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Ammattiosaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina toiminnantarkastajille/tilintarkastajille jättöä varten viimeistään kuukausi ennen ammattiosaston kevätkokousta.

 

17 §

VAALIKELPOISUUS

Ammattiosaston luottamustehtävään voidaan valita ammattiosaston jäsen, jolla ei ole vaalia edeltäneen vuoden lopussa maksamattomia jäsenmaksuja vaalia edeltäneeltä vuodelta.

Ammattiosaston luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi ammattiosaston jäsenyydestä.

 

18 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA AMMATTIOSASTON PURKAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Valtuusto vahvistaa ammattiosaston mallisäännöt. Jos ammattiosasto/ammattiosastot eivät pääse yksimielisyyteen toiminta-alueesta, siitä päättää Tehyn hallitus. Hallitus voi erityisestä syystä myöntää ammattiosastolle oikeuden poiketa mallisäännöistä.

Jos ammattiosasto päättää purkautua tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava liitolle. Purkamisesta voidaan päättää vain varsinaisessa kokouksessa ja purkamispäätöksen tekoon vaaditaan 5/6 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.